Messi

24 teksty – auto­rem jest Mes­si.

kwin­te­sen­cją życia nie jest ono sa­mo,tyl­ko te wszys­tkie wspa­niałe chwi­le,często bar­dzo krótkie. 

myśl • 1 lipca 2012, 17:54

zwykły nas­to­latek naj­więcej narze­ka na ser­ce,cho­ciaż naj­większy prob­lem sie­dzi w je­go głowie. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 kwietnia 2012, 15:49

myśle­nie wca­le nie bo­li,ale ma to do siebie,że cza­sem spra­wia problemy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 kwietnia 2012, 16:21

był o nią zaz­dros­ny,nie chciał żeby kto­kol­wiek się do niej zbliżył. bał się,że jeśli ktoś ją poz­na będzie ją pot­rze­bował,tak sa­mo jak on. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 kwietnia 2012, 15:49

przy­jaźń bez zaufa­nia,to ta­ki niemy śmiech. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 26 marca 2012, 15:27

Kiedy ogar­nia Cię przeszy­wający ból, nie do zniesienia. Kiedy wszys­tko mil­knie i słyszysz tyl­ko swój włas­ny głos, drżący na­wet przy łapa­niu od­dechu i bi­cie ser­ce, wzras­tające z każdą se­kundą. Z każdą sekundą [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 marca 2012, 12:16

na­wet kiedy ma­my dwie le­we ręce do wszys­tkiego,to zaw­sze można zro­bić coś per­fekcyj­nie. tyl­ko nam się nie chce. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 lutego 2012, 14:49

kiedy ktoś mówi Ci,że ro­bisz coś źle,uważa,że stać Cię na wiele więcej. bo gdy­by Cię nie do­ceniał od ra­zu po­myślał by,że le­piej te­go nie zrobisz. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 1 lutego 2012, 15:43

Za­bić nie wol­no wypuścić.
Od te­go ja pos­ta­wisz prze­cinek za­leży czy­jeś życie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 stycznia 2012, 16:37

tęsknie za jej us­ta­mi,cho­ciaż wca­le ich nie znam. tęsknię za wszys­tki­mi chwi­lami,które ra­zem przeżyje­my,cho­ciaż wca­le nie są pew­ne swo­jej przyszłości. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 9 stycznia 2012, 15:09
Messi

Cuando menos piensas, Sale el sol.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Messi

Użytkownicy
L M N
Kalendarz
Aktywność